Alienacja rodzicielska jest przemocą psychiczną wobec dziecka

ABSTAKT W artykule przeanalizowano aktualny stan badań nad alienacją rodzicielską, który ujawnia, że alienacja jest znacznie bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem i powoduje większe szkody dla dzieci i rodziców, niż pierwotnie sądzono.

Można argumentować, iż w skrajnych przypadkach alienacja rodzicielska stanowi poważną formę emocjonalnego znęcania się nad dzieckiem. Dokładna analiza kluczowych elementów alienacji rodzicielskiej w literaturze badawczej identyfikuje w sposób spójny dwa podstawowe elementy tej formy przemocy: alienację rodzicielską jako istotną formę krzywdzenia dzieci, którą można przypisać intencjonalnym działaniom człowieka. Jako forma indywidualnej przemocy wobec dziecka, alienacja rodzicielska wymaga odpowiedniej reakcji mającej na celu ochronę dziecka. Jako forma zbiorowej przemocy, alienacja rodzicielska uzasadnia fundamentalną reformę systemu prawa rodzinnego w kierunku ustanowienia pieczy równoważnej jako podstawy prawa rodzinnego.

Wyłania się powoli naukowy konsensus co do powszechności, skutków i rozpoznania alienacji rodzicielskiej jako formy przemocy wobec dzieci. W odpowiedzi autorzy omawiają potrzebę badań nad skutecznością interwencji w sytuacjach alienacji rodzicielskiej, w szczególności w najbardziej skrajnych przypadkach. W artykule tym stwierdza się potrzebę ilościowych i jakościowych badań skoncentrowanych na czterech filarach interwencji na poziomie mikro i makro, z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi dalszych badań nad reakcjami systemów ochrony dzieci, programami pojednawczymi i innymi metodami terapeutycznymi.

 

pobierz całość w załączniku

 

źródło: Dr Edward Kruk Uniwersytet British Columbia

Załączniki